Facts

Der er udarbejdet forskellige notater omkring broforbindelsen

”Ny vej- og broforbindelse over Randers Fjord”, 20. august 2004, Natur og Miljø Århus Amt

”Trafikberegning for en evt. ny bro over Randers Fjord”, 28. juni 2003, COWI A/S

”Trafikberegning for en evt. ny bro over Randers Fjord”, 27. august 2004, COWI A/S

”Konsekvenser af broer over Randers Fjord”, 27. august 2004, Rds. Kommune Teknisk Forvaltning

 1. Randers Bro har en årsdøgntrafik på ca. 44.000 biler

 2. En ny Tjærby-Assentoft bro forventes at aflaste Randers Bro med ca. 5.800 biler/døgn (13%)

 3. Uden Ringboulevard-forlængelsen til Udbyhøjvej forventes en ny Tjærby-Assentoft bro at have en trafikstrøm på ca. 6500 biler/døgn

 4. Med Ringboulevard-forlængelsen til Udbyhøjvej forventes en ny Tjærby-Assentoft bro at have en trafikstrøm på ca. 12.900 biler/døgn

 5. Strækningen fra Udbyhøjvej via Ringboulevard-forlængelsen til motorvejen er kortere end strækningen fra Udbyhøjvej via Østbroen til motorvejen

 6. Teknisk Forvaltning, Rds. Kommune skriver i notat:

  ”...vil det næppe være hensigtsmæssigt / muligt at udnytte vejanlægget til at udbygge erhvervsområderne i Dronningborg, dels fordi jordbundsforholdene ikke er ideelle, dels på grund af strandbyggelinien og naturbeskyttelsen af engene og endelig fordi erhvervsområderne under alle omstændigheder vil ligge trafikalt mindre attraktivt end langs motorvejen...”

  ”... Det nye vejanlæg vil dog også få negative konsekvenser for boligudbygningen i Romalt og Dronningborg. Man må nemlig antage, at vejanlægget kun realiseres, hvis beregningerne viser, at det vil være rentabelt, d.v.s. at det kommer til at bære en betydelig trafik. Denne trafik vil udgøre en støjkilde, som det erfaringsmæssigt (Hornbæk og Tebbestrup) er næsten umuligt at støjdæmpe på strækningerne henover de flade enge, hvor vejen må anlægges i en betydelig overhøjde over engfladen (oversvømmelse). Støjen vil reducere herlighedsværdien af de nye boligområder i Romalt (Enghøj) og i Dronningborg (nord og vest for Tjærby), som ligger tættest ved engene og som har de potentielt største muligheder for udsigt over fjorden...”

 7. Anlægsarbejdet for en klapbro er beregnet til 201,3 mio. kr. med et sikkerhedsinterval på 138-265 mio. kr. De årlige driftsudgifter af en klapbro er anslået til 1-2 mio. kr.